Eesti English Русский

                              TERE  TULEMAST  !  


					

OÜ HINGEHOID on 100%- liselt Eesti kapitalil 2012 aastal loodud ettevõte. Meie peamiseks tegevusalaks on invatarvete , hooldus- ja põetusvahendite maaletoomine  ning edasimüük nii lõpptarbijale kui ka raviasutustele ( haiglad, hooldus-, põetus- ja taastusraviasutused ning vanadekodud ). Oma professionaalse meeskonnaga, panustame toodete kvaliteedile ja heale teenindusele - lootes ära teenida abivajajate kõige suurima rahulolu.
OÜ Hingehoid suureks eesmärgiks on jõuda abivajajateni eelkõige Eestis, aga ka naaberriikides, pakkudes kõigile inimväärikat elu kõige kaasaegsemate abivahenditega.

www.invamed.ee vahendusel oleme valmis Teid teenindama 24h ööpäevas.

          " MÕELGE SELLELE, ET TÄNAST PÄEVA EI TULE ENAM KUNAGI "

    " KÜLASTAGE MEIE E-POODI ,SIIS KOOS HOMSEGA SÜNNIB KA LOOTUS "


 

Abivahendi soodustingimustel ostmiseks või üürimiseks peab kaasa võtma:

Soodustingimustel teenindamine toimub 2015.a. 21. detsembri Sotsiaalkaitseministri määruse nr 74 "Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed" alusel.

Abivahendi ettevõtete ja Sotsiaalkindlustusameti vahel on sõlmitud raamleping teenuste osutamiseks.

Abivahendeid saavad osta või üürida soodustingimustel:
• kuni 18-a laps;
• kuni 18-a puudega laps;
• 18 – 63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 % või enam;
• 18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;
• alates 18-a tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;
• 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;

Abivahendi soodustingimustel ostmiseks või üürimiseks peab kaasa võtma:

Kuni 18-a laps:

- Isikliku abivahendi kaart
- Eriarsti tõend
- Esindaja isikut tõendav dokumentKuni 18-a laps:
- Isikliku abivahendi kaart
- Eriarsti tõend

Kuni 18-a puudega laps:

- Isikliku abivahendi kaart
- Perearsti tõend, eriarsti tõend või rehabilitatsiooni plaan
- Puude otsus või kaart
- Esindaja isikut tõendav dokumentKuni 18-a puudega laps:

18 – 63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus või osaline töövõime:
- Isikut tõendav dokument
- Isikliku abivahendi kaart
- Perearsti tõend, eriarsti tõend või rehabilitatsiooni plaan
- Töövõimetuse tuvastamise otsus või töövõime tuvastamise otsus
- Abivajaja esindamise puhul esindaja isikut tõendav dokument

18-26-a õppival isikul koolitõend.
18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks:

- Isikut tõendav dokument
- Isikliku abivahendi kaart
- Perearsti tõend, eriarsti tõend või rehabilitatsiooni plaan
- Puude otsus või kaart
- Abivajaja esindamise puhul esindaja isikut tõendav dokument

63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik:
- Isikut tõendav dokument
- Isikliku abivahendi kaart
- Perearsti tõend, eriarsti tõend või rehabilitatsiooni plaan
- Abivajaja esindamise puhul esindaja isikut tõendav dokumentKehtiva isikliku abivahendi kaardi (IAK) omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Duplikaadi või uue kaardi saamiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse.

Isikliku abivahendi kaart (IAK) on vajalik soodustingimustel abivahendi üürimiseks või ostmiseks.

Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uue isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastuSotsiaalkindlustusamet (SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate.

Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt (rubriik: blanketid) alates 01.01.2016.

Uue IAK saamiseks peab kaardi taotleja esitama Sotsiaalkindlustusametile:
• kehtiva arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01.2017  väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
• välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul ka koolitõendi;
• klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument

Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole, võttes kaasa kõik vajalikud dokumendid.

Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel alates 01.01.2016


«
»